Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie pre rodičov

Čo dieťa v škôlke potrebuje a čo nie:

V skrinke potrebuje Vaše dieťa náhradné oblečenie – počas dňa sa môžu stať rôzne nehody v triede, v jedálni, či na školskom dvore a Vaše dieťa potrebujeme prezliecť. Ďalej potrebuje pyžamko, papuče, nie šľapky alebo crocsy.

Vaše deti v materskej škole nepotrebujú hračky z domu, ktoré ich zbytočne rozptyľujú, šperky, jedlo, ani žuvačky a tvrdé cukríky kvôli bezpečnosti.

 

Hygienické potreby sa nosia každý polrok a to v septembri a januári.

Hygienické potreby, ktoré treba nosiť:

 • hygienické vreckovky (na vyťahovanie 200ks)
 • kuchynské papierové rolky
 • tekuté dezinfekčné mydla
 • vlhčené utierky
 • vlhčený toaletný papier

 

Príspevky v materskej škole od zákonného zástupcu dieťaťa.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Mojš prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa 20 Eur.

Príspevok v MŠ  sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Krúžková činnosť:

V súlade d § 4 ods. 9 Legislatíva MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení Legislatíva č. 308/2009 Z. z. sa v materskej škole môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť.

Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Cieľom realizácie krúžkovej činnosti, rešpektujúc pritom to, že najúčinnejšou formou, metódou aj prostriedkom krúžkovej činnosti je hra a hrová činnosť je:

 • utvárať u deti návyk zmysluplne využívať voľný čas /primárna prevencia pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi/,
 • kultivovať a celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa,
 • rozvíjať u detí špecifické kompetencie, na ktoré majú predpoklady,
 • viesť deti ku kooperácií, spolupráci
 • rozvíjať u detí potrebu aktívneho sebarozvoja, sebaregulácie a sebareflexie.

V našej MŠ prebieha krúžok Anglického jazyka.