Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2024

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky
Informáci e pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej
republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu
Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava
na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej
únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený
 občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky,
 občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym
občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom
štáte Európskej únie.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt,
na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.
Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr
29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.
* * *
Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
http://www.minv.sk/?volby-ep

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu Veľkosť: 250.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2024
Informácie pre voliča v slovenskom jazyku Veľkosť: 588.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2024
Informácie pre voliča v anglickom jazyku Veľkosť: 675.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.2.2024
utvorenie volebného okrsku Veľkosť: 174.6 kB Formát: pdf Dátum: 26.2.2024
zapisovateľ Veľkosť: 186.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.2.2024
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK Veľkosť: 277.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.3.2024
emailová adresa- žiadost o vydanie HP Veľkosť: 194.9 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024
oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu Veľkosť: 375.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.4.2024