Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do NR SR 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvoduochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III. Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskejrepubliky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt naúzemí Slovenskej republiky.


Prekážkou práva byť volený je

• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V. Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voliebnebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktoréhozozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydaniehlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konaniavolieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov hovyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnomokrsku.Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené nawebovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/7nr23-preukaz

VI. Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalýpobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môžepožiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023)Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky(prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvomústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky www.minv.sk/7nr23-posta


* * *

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídleMinisterstva vnútra Slovenskej republiky

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ziadost-volica-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu Veľkosť: 8.87 kB Formát: odt Dátum: 13.9.2023
ziadost-volica-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu Veľkosť: 120.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023
zakon_c-_180_2014_z-_z-_v_z-_n-_p Veľkosť: 1.03 MB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023
zakon_c-_181_2014_z-_z-_v_z-_n-_p Veľkosť: 381.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023
vyhlaska_mv_sr_c-_308_2015_v_z-_n-_p Veľkosť: 240.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023
vyhlasenie-volieb-do-nr-sr Veľkosť: 414 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023
volby-informacia-pre-volica Veľkosť: 847.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023