Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

Charakteristika školy

Materská škola Mojš je trojtriedna s počtom 57 detí v školskom roku 2023/2024. Zriaďovateľom je obec Mojš. V materskej škole poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 

Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, neďaleko Vodného diela Žilina. Hoci materská škola sídli v najstaršej budove v obci - pôvodnej škole, jej zariadenie je moderné a spĺňa všetky nároky dnešnej doby.

V posledných rokoch budova absolvovala kompletnú rekonštrukciu (zateplenie, výmenu okien, rekonštrukciu sanitárnych zariadení).

Aj vďaka rodičom a ich príspevkom vo forme 2% z daní a osobnému nasadeniu personálu škôlky a ich rodinných príslušníkov sa podarilo postupne vymeniť napríklad nábytok v triedach a šatni.

Súčasťou škôlky je školský dvor s novými preliezačkami, ktorých výstavba bola financovaná pomocou Európskeho fondu rozvoja vidieka. Naše deti majú k dispozícií aj nové dopravné ihrisko a multifunkčné ihrisko v obci.


Zameranie školy

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program našej materskej školy je rozpracovaný v jednotlivých témach po mesiacoch a týždňoch. Striedajú sa vzdelávacie oblasti - jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb, pomocou ktorých sa snažíme o osvojenie kompetencií detí formou dopoludňajších cieľavedomých vzdelávacích aktivít a rôznych činností. Špecifické ciele plníme počas dňa vzhľadom na vekové osobitosti detí.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú:

- z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku,
- z potreby zabezpečenia vhodných podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa,
- z detskej skúsenosti,
- z rodinného zázemia,
- z prirodzenej zvedavosti a potreby získavania nových poznatkov dieťaťa a ich uplatňovania v konkrétnych situáciách.
 
Vzhľadom k podmienkam školy je dôležité využívať prírodu, okolie, ktoré poskytujú množstvo možností zážitkového učenia.
Vytýčili sme si úlohy pri plnení alternatívnych cieľov v zdravom životnom štýle, environmentálnej výchove, prosociálnej výchove, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.
 

identifikačné údaje školy:

Názov školy:   Materská škola, Mojš 500, Mojš
Adresa školy: Mojš č. 500, Mojš
Zriaďovateľ:  OcÚ Mojš v zastúpení Ing. Štefanom Svetkom   
e-mailová adresa:      msmojs@gmail.com
Telefónne čísla:

materská škola:

0902/249 453- stará MŠ

0903/900 650- nová MŠ

  školská jedáleň: 0902/815 910, 041/568 34 19


Vedúci zamestnanci materskej školy:

Funkcia Meno a priezvisko
Riaditeľ materskej školy        Mgr. Žaneta Bajanová       
Vedúci ŠJ Janka Milová


Zamestnanci materskej školy:

Pedagogickí zamestnanci    Prevádzkoví zamestnanci   
Mgr. Žaneta Bajanová Silvia Chabadová - pomocná kuchárka   
Bc. Katarína Willigerová Eva Bratinová - školníčka
Alena Nemcová Gabriela Begičevičová - pomocná kuchárka
Bc. Iveta Lutišanová  
Mgr. Katarína Vajčovcová  
Tamara Kubalová  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Hodnotiaca_sprava_2020-2021 Veľkosť: 194.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2023