Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Triedy

Charakteristika MŠ, Mojš 500

Naša materská škola je bez právnej subjektivity s vyučovacím jazykom slovenským. Zriaďovateľom je obec Mojš. Poskytuje celodennú  výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Pri výchove a vzdelávaní vychádzame z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je doviesť každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú (perceptuálno – motorickú), psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno – emocionálnu) samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie, základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou a zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite.

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výchovná a vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Máme sa tu dobre, krásny je deň..“, ktorý je prispôsobený podmienkam a dlhoročnej špecifikácií školy, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V prípade potreby sa dopĺňa podľa Sprievodcu školským rokom na daný školský rok.

Materská škola má 3 triedy. V triedach pracujú  pani učiteľky s plným úväzkom, podľa učebných plánov, ktoré vypracúvajú 1 týždeň vopred. V každej triede je určená triedna učiteľka, ktorá zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické a iné poradenstvo.   

Materská škola je umiestnená v účelových  budovách. Na adrese Mojš 150 je umiestnená I. trieda. Na adrese Mojš 500 funguje II. a III. trieda. Budovy majú, triedy, šatne, umývarky, sociálne zariadenia, jedáleň a výdajňu jedla, sklady – upratovačiek, čistiacich prostriedkov, posteľnej bielizne. Priestorové a funkčné členenie je plne v súlade s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

K Materským školám patria aj príslušné pozemky, ktoré sú vybavené pieskoviskami, hracím prvkami, trávnatou plochou a sú oplotené.  

Materskú školu riadi riaditeľka školy. Pri materskej škole pracuje Rodičovské združenie,  Rada školy. Radu školy tvorí 5 členov. Materská škola spolupracuje s rôznymi subjektami, ktoré sa spolupodieľajú na rozvoji talentu, nadania, či jednotlivých kompetencií detí pred vstupom do ZŠ.

Triedy:

I. trieda  (2,5 ročné – 3,5 ročné deti)

Triedna učiteľka: Alena Nemcová

Pani učiteľka: Bc. Iveta Lutišanová

II. trieda ( 3 – 4,5 ročné deti)

Triedna učiteľka: Bc. Katarína Willigerová

Pani učiteľka: Mgr. Žaneta Bajanová (riaditeľ MŠ)

 

III. trieda ( 4.5 ročné – 6 ročné deti)

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Vajčovcová

Pani učiteľka: Tamara Kubalová

 
Usporiadanie denných činností

Usporiadanie denných činností v dennom poriadku umožňuje reagovať na potreby, záujmy a možnosti detí. Poskytuje priestor na pokojný a zmysluplný, aktívny, tvorivý pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko - psychologickej stránke rovnocenné.
 
Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je rozpracovaný vo forme denného poriadku.
Orientačné rozvrhnutie organizačných foriem dňa v dennom poriadku materskej školy je v súlade s rámcovým a časovým vymedzením pevne  stanoveným časom podávania jedla a hygieny detí. Súčasťou denného poriadku sú:

- hry a činnosti podľa výberu detí
- zdravotné cvičenia
- dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
- pobyt vonku
- odpočinok
- popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
 
Denný poriadok vychádza z prevádzky materskej školy, časové rozloženie a dĺžka všetkých činností sa riadi zásadou vekovej primeranosti a každý rodič je s ním oboznámený.

I. trieda
II. trieda
III. trieda

Vzdelávacia aktivita je cieľavedomá, systematická, zmysluplná konkrétna výchovno - vzdelávacia činnosť, navodená učiteľkou. Smeruje k rozvoju kognitívnych, perceptuálno - motorických a sociálno - emocionálnych schopností detí. Všetky organizačné formy denného poriadku sú rovnocenné. Osobná hygiena, stolovanie a popoludňajší oddych majú pevne stanovený čas.