Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (19.06.2018)

SÚBOR
Dátum: 15.06.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (19.06.2018)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2018 (utorok) o 18.15 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tu. Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie pracovného úväzku starostu a počet poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2017
6. Schválenie predloženia ŽoNFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z integrovaného regionálneho programu, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10, zvýšenie kapacity MŠ v obci Mojš  
7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 - 2022
8. Informácia o schválení projektu na kompostéry pre občanov obce
9. Návrh alternatívy na výstavbu miestnej obslužnej komunikácie
10. Prešetrenie katastra pozemkov pre miestnu obslužnú komunikáciu
11. Schválenie kúpy umývačky stolového riadu do kuchyne obecného úradu
12. Schválenie výmeny štrkového podkladu na outdoorových ihriskách pri hasičskej zbrojnici za gumený podklad
13. Schválenie výstavby chodníka na miestnom cintoríne z vlastných zdrojov
14. Informácia o schválení finančnej dotácie na výstavbu chodníka na miestnom cintoríne z rozpočtu VÚC Žilina
15. Schválenie výmeny gamatiek v sociálnej budove TJ za ústredné kúrenie
16. Schválenie zmluvy o managemente projektu - podpora na investície vybudovania parkoviska pri biokoridore z eurofondov
17. Žiadosť o finančný príspevok pre Ivanu Remekovú, Mojš 199
18. Schválenie zmeny účelu pozemku na parcele č. 65/1 - p. Holienčík

19. Vyjadrenie majiteľky Jungle Parku p. Hlavovej k permanentkám pre obyvateľov Mojša
20. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcela č. 124/57 - Ľuboslava Krajíčková
21. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. 124/57 - Ladislav Milo

22. Žiadosť o odkúpenie pozemku č. 124/57 - Milo Štefan
23. Protižiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. 124/57 - Remeková Zdenka
24. Ponuka na predaj pozemku obci Mojš č. 122/244 - Rudolf Rolko
25. Žiadosť o pripojenie a dobudovanieobecnej kanalizácie, vodovodu a plynu č. domu 148, Mojš - Rudolf Rolko
26. Žiadosť o uzavretie zmluvy o vecnom bremene na pozemok č. 418/2 vo vlastníctve obce, z dôvodu rozšírenia vodovodu a kanalizácie - Jakub Hosnedl
27. Návrh dodatku č. 1 k VZN 7/2007 - urnové miesta
28. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za rozvoj - Ing. Chochlíková
29. Interpelácia Ing. Chochlíkovej na starostu
30. Žiadosť kúpy pozemku parcely č. 214/172 - Ing. Rolková
31. Zrušenie zmluvy so spoločnosťou SEVAK kanalizačnej a vodovodnej prípojky - Ing. Chochlíková
32. Žiadosť o umiestnenie tabule "Zákaz loptových hier" - Jolana Šedová
33. 
Žiadosť o odsúhlasenie finančného príspevku na publikáciu 600. výročia založenia obce Mojš 
34. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu pre Annu Kyselovú na vydanie knihy
35. Návrh na určenie presného dátumu konania obecných zastupiteľstiev - Ing. Chochlíková
36. Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/13/2013  Ing. Chochlíková
37. Návrh na riešenie nečinnosti hlavnej kontrolórky - Ing. Chochlíková
38. Rôzne 
39. Záver
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (19.06.2018) Veľkosť: 722 kB Formát: pdf Dátum: 8.8.2023