Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (10.03.2017)

Dátum: 05.03.2017
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (10.03.2017)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2017 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
2. Informácie o plnení uznesení
3. Oznámenie Rozhodnutia z konania o podnete na Miestnu komunikáciu - obslužnú C2 z Ministrstva životného prostredia
4. Návrh petície s otázkou "Ste za vybudovanie miestnej obslužnej komunikácie v pôvodnej trase podľa schváleného územného plánu"
5. Schválenie objednávky na vypracovanie hlukovej štúdie pre stavbu "
Miestna komunikáciu - obslužnú C2"
6. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Mojš", realozovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-104
7. 
Schválenie štatútu stavebno - finančnej komisie
8. Úprava rozpočtu podľa jednotlivých položiek na rok 2017
9. Schválenie štatútu stavebnej a finančnej komisie
10. Schválenie nájomnej zmluvy so Súkromnou základnou umeleckou školou
11. Návrh doplnku zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (Spoločný stavebný úrad)
12. Rôzne
13. Záver