Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (15.12.2015)

Dátum: 09.12.2015
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (15.12.2015)
 

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. december 2015 (pondelok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Mojš.

    
                                                 Ing. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení
3. Schválenie zmluvy s Mgr Grašaftovou od 1.1.2016 v plnom znení
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Mojš na roky 2016-2018
5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017, 2018
6. Schválenie VZN č. 6/2015 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkach podnikania, určenia pravidiel času predaja v obchode času prevádzky služieb v obci Mojš
7. Schválenie VZV č. 8/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobnéé stavebné odpady9. Zmluva o využívaní cvišebných strojov bezodplatne 
8. Schválenie VZN č, 9/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
9. Správa audítora k účtovnej závierke pre obecné zastupiteľstvo obce Mojš za rok 2014 
10. Rôzne
11. Záver