Všeobecné záväzné nariadenia  PDF  Tlač  Email
Napísal používateľ Obecný úrad Mojš   
Pondelok, 02 Január 2023 15:17

Dodatok č. 1 k VZN obce Mojš č. 9/2015 - tu
Nariadenie o záväznej časti Doplnku č. 2 Územného plánu obce Mojš - tu
Dodatok č. 1 k VZN obce Mojš č. 1/2014 - tu
Dodatok č. 2 k VZN obce Mojš č. 1/2014 - tu
Zásady hospodárenia s majetkom obce Mojš  - tu
Organizačný poriadok obecného úradu v Mojši - tu
Povinnosti vlastníka poľnohospodárskej pôdy - výzva na vykosenie pozemkov ... - tu
Pracovný poriadok - tu

Odmeňovací poriadok - tu
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Mojši - tu
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mojši - tu
Stanovenie výšky nájmu pre zapožičiavanie priestorov a inventáru KD Mojš odsúhlaseného na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2010 - tu
Štatút obce Mojš - tu


VZN č. 1/2022 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole - tu
VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok - tu
VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj obce - tu
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj obce - tu
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj obce - tu
Dodatok č. 1 VZN obce Mojš č. 1/2019 - tu
VZN č. 4/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Mojš - tu
VZN č. 5/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneľkodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Mojš - tu
VZN č. 6/2015 o usmerňovaní ekonomickej činnosti a podmienkach podnikania, určovania pravidiel predaja v obchode, a času prevádzky služieb v obci Mojš - tu
VZN č. 7/2015 vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani na verejných miestach - tu
VZN č. 8/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - tu
Dodatok č. 1 VZN obce Mojš č. 8/2015 - tu
Dodatok č. 3 VZN obce Mojš č. 8/2015 - tu
V
ZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom - tu
 

VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku - tu
VZN č. 2/2014 zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Mojš - tu
VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Mojš (dodatok k VZN č. 6/2013) - tu

VZN č. 1/2013 o výške finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ so sídlom na území obce na kalendárny rok 2013 - tu
VZN č. 3/2013 o určení spoločného školského obvodu základnej školy pre územie obce Mojš - tu
VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - tu
VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu a podmienky úhrady v školskej výdajnej jedálni - tu   
VZN č. 6/2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Mojš - tu
VZN č. 23/2011 O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku - tu
Dodatok č. 1/2019 O prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku - tu

VZN č. 24/2011 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce - tu

VZN č. 13/2010 o hlasovaní obyvateľov obce Mojš (miestne referendum) - tu
VZN č. 14/2010 o nakladaní s finančnými prostriedkami obce Mojš - tu
VZN č. 15/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mojš - tu
VZN č. 18/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Mojš - tu
VZN č. 19/2010 o vyberaní dane za užívanie verejného priestranstva obce Mojš - tu 

VZN č. 10/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole - tu

VZN č. 8/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za túto službu - tu
VZN č. 9/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - tu

VZN č. 1/2007 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Mojš - tu
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007 v znení s doplnkom č. 1 schváleným OZ dňa 28.11.2018 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Mojš - tu