Pozvánka na zasadnutie OZ obce Mojš (20.12.2018)  Tlač
Pondelok, 17 December 2018 12:14

Na základe §13 odst. 4, písmeno a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke obce Mojš - originál pozvánky - tuIng. Štefan Svetko - starosta obce


Program:

 

1. Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Žrebovanie a pridelenie nájomného bytu
3. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a vzatie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2020 a 2021

4. Záver