I. trieda (3 - 4 ročné deti)

Pani učiteľky: Bc. Emília Hanuliaková, Mgr. Anna Židuliaková (triedna pani učiteľka)

Čas  Činnosť
06.45 - 08.25
SCHÁDZANIE DETÍ.
Spontálne hry detí, hry a činnosti podľa výberu detí smerujúce k téme dňa. Vzdelávacia aktivita.

Ranný kruh - rozhovor, plánovanie aktivít.
Zdravotné cvičenie.
08.25 - 09.00 Osobná hygiena - príprava na desiatu.
DESIATA.
09.00 - 11.25
Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita - skupinové, frontálne, individuálne činnosti.
Príprava na pobyt vonku. Pobyt vonku.
Vychádzka.
11.25 - 12.00 Osobná hygiena - príprava na obed.
OBED - stolovanie
12.00 - 14.25 Osobná hygiena, samoobslužné práce.
Príprava na odpočinok. 
ODPOČINOK.
14.25 - 16.15 OLOVRANT.
Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita - individuálne, skupinové.
Priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky.
Hodnotenie dňa.
ROZCHÁDZANIE DETÍ.